Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas společnosti Kontejnery Müller s.r.o., se sídlem Hněvotín 545, Hněvotín 78347, IČ: 27813517, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41996 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zpracování Vaší objednávky. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 5 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.

Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo: vzít souhlas kdykoliv zpět, požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, na přenositelnost údajů, podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.

Ochrana osobních údajů

 1. Základní ustanovení

  1. Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je Kontejnery Müller s.r.o., IČ 27813517 se sídlem Hněvotín 545, 783 47 Hněvotín (díle jen “správce”).
  2. Kontaktní údaje správce jsou: Kontejnery Müller s.r.o., Hněvotín 545, 783 47 Hněvotín, email: muller16@seznam.cz a telefon: 608 775 507.
  3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
  2. Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 3. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR aoprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  2. Účelem zpracování osobních údajů je: výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem k umožnění této činnosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu newsletteru a zasílání obchodních sdělení ze strany správce plnit
  3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 4. Doba uchování údajů

  1. Správce uchovává osobní údaje
   1. po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
   2. po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 5. Vaše práva

  1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
   1. právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
   2. právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
   3. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
   4. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
   5. právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
   6. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 6. Podmínky zabezpečení osobních údajů

  1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 7. Závěrečná ustanovení

  1. Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
  2. Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné, aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou, která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.
  3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Zpracování osobních údajů při telefonických hovorech

V případě, že se chystáte kontaktovat firmu prostřednictvím telefonátu, upozorňujeme Vás, že tento hovor může být nahráván. Z důvodu zkvalitňování služeb a přijímání objednávek dochází následně ke zpracování osobních údajů, které jsou pro tyto účely nezbytné (jméno, příjmení, emailová adresa, telefonní číslo).

K tomuto zpracování dochází na základě oprávněného zájmu, případně na základě souhlasu uděleného volajícím.

V případě, že si nepřejete využít nahrávaného telefonátu, kontaktujte prosím firmu jiným způsobem.